Javni poziv, broj  380/ 2022 za prikupljanje ponuda za davanje u zakup fiskulturne sale i učionica

Na osnovu člana 4 stav 1 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list Crne Gore“, broj 44/10), JU Osnovna škola „Dašo Pavičić“ Herceg Novi, o b j a v lj u j e

 

JAVNI POZIV, broj  380/ 2022

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup fiskulturne sale i učionica

 

I Predmet zakupa: fiskulturna sala i pojedine učionice u objektu matične škole na Toploj u Herceg Novom, Ul. Put Partizanskih majki br. 12, LN 463, kat parc. 1300/1 KO Topla.

    • Školska fiskulturna sala i pojedine učionice, će se u zakup izdavati zainteresovanim korisnicima u periodu van izvođenja nastave, da se ne bi remetio vaspitno-obrazovni proces, odnosno nakon nastave u drugoj smjeni, od 17,00 do 22,00 sati i za vrijeme neradnih dana: za vikend;
    • Fiskulturna sala ima površinu od 374,28 m2, a učionica ima površinu od oko 50 m2;
  • Namjena prostora – za održavanje treninga;
  • Pravo učešća imaju registrovani sportski klubovi, nevladine organizacije i individualne grupe;

II  Početni iznos cijene zakupa: za fiskulturnu salu u iznosu od 10,00 eura po satu

a za učionicu u iznosu od 120,00 eura mjesečno;

III Period zakupa – do kraja školske 2021/22. godine, uz mogućnost produženja ugovora za još dvije školske godine, ukoliko zakupac  redovno plaća zakupninu;

IV Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude – najviša ponuđena cijena zakupa

V  Ponuda treba da sadrži: Opšte podatke o ponuđaču sa dokazom o registraciji za sportsku djelatnost, prijedlog termina, dokaz o izmirenju dugovanja za dosadašnjeg zakupca, cijena zakupa koju nudi;

VI Javni poziv za prikupljanje ponuda za uzimanje u zakup objaviće se na sajtu škole i u Dnevnom listu „Pobjeda“, dana 22.03.2022. godine. Podnesene ponude ne mogu se mijenjati;

Rok, način i vrijeme za podnošenje ponuda: devet (9) dana od dana objavljivanja javnog poziva, do zaključno 31.03.2022. godine u 12,00 sati, u zatvorenim kovertama, sa naznakom „ponuda za zakup“, svakog radnog dana u Sekretarijatu Škole ili na adresu: JU OŠ „Dašo Pavičić“ Herceg Novi, Put partizanskih majki br. 12, 85340 Herceg Novi;

Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači ili njihovi zastupnici, održaće se 31.03.2022. godine sa početkom u 12,30 sati, u kancelariji Sekretarijata Škole.

 

Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup

 

Print Friendly, PDF & Email