Javni poziv za izdavanje kino sale mart 2023.

Na osnovu člana 4 stav 1 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list Crne Gore“, broj 44/10), JU Osnovna škola „Dašo Pavičić“ Herceg Novi, o b j a v lj u j e

 

JAVNI POZIV, broj  441/ 2023

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup kino sale

 

I Predmet zakupa: kino sala u objektu matične škole na Toploj u Herceg Novom, Ul. Put Partizanskih majki br. 12, LN 463, kat parc. 1300/1 KO Topla.

    • Kino sala, će se u zakup izdavati zainteresovanim korisnicima u periodu van izvođenja nastave, da se ne bi remetio vaspitno-obrazovni proces; za vrijeme neradnih dana; za vikend;
    • Kino sala ima površinu od 300 m2;
  • Namjena prostora – za održavanje proba raznih organizacija i udruženja iz oblasti kulture, stvaralaštva i obrazovanja, prvenstveno za učenike ove Škole;
  • Pravo učešća imaju registrovane organizacije i udruženja, koja se bave kreativnim radom i stvaralaštvom;

II  Početni iznos cijene zakupa: za kino salu u iznosu od 15,00 eura za sat i po vremena sedmično;

III Period zakupa – dvije nastavne godine;

IV Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude – najviša ponuđena cijena zakupa

V  Ponuda treba da sadrži: Opšte podatke o ponuđaču sa dokazom o registraciji za navedenu djelatnost, cijena zakupa koju nudi izraženu u €;

VI Javni poziv za prikupljanje ponuda za uzimanje u zakup objaviće se na sajtu škole i u Dnevnom listu „Pobjeda“, dana 06.03.2023. godine. Podnesene ponude ne mogu se mijenjati niti dopunjavati;

Rok, način i vrijeme za podnošenje ponuda: deset (10) dana od dana objavljivanja javnog poziva, do zaključno 16.03.2023. godine u 12,00 sati, u zatvorenim kovertama, sa naznakom „Ponuda za zakup“, svakog radnog dana u Sekretarijatu Škole ili na adresu: JU OŠ „Dašo Pavičić“ Herceg Novi, Put partizanskih majki br. 12, 85340 Herceg Novi;

Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači ili njihovi zastupnici, održaće se 16.03.2023. godine sa početkom u 12,30 sati, u kancelariji Sekretarijata Škole.

 

Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup

 

Print Friendly, PDF & Email